การเลือกใช้ระเบียบวิธีทางสถิติให้เหมาะกับปัญหาวิจัยทางการบริหารการศึกษา

Main Article Content

อรรณพ จีนะวัฒน์
สุบิน ยุระรัช

Abstract

          การวิจัยทางการบริหารการศึกษาเน้นการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการศึกษา โดยการทำวิจัยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยประยุกต์ เพราะเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ

          การใช้สถิติในงานวิจัยทางการบริหารการศึกษามีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยแต่ละเรื่อง ซึ่งจากการวิเคราะห์สถิติที่นิยมนำมาใช้ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ใช้สถิติเชิงบรรยาย อย่างไรก็ตามการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมอาจขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล มาตราการวัดระดับของตัวแปร ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และข้อจำกัดของโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

 

           Research in educational administration basically focuses on applying the body of knowledge to be utilized in the development of various fields related to educational management. Therefore, research conducted in the Department of Educational Administration in Thailand is mainly applied research. In doing so, research results are generated to benefit various aspects related.

             The use of statistical methods in educational administration research is different. It is based on each research problem. According to the statistical analysis used in the research, most of the research employed descriptive statistics. However, the appropriate use of statistical methods may depend on the characteristics of data, the level of variable scaling measurement, sample size, and the limitations of data analysis programme, etc.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ