การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

วศิวัฒน์ วศินสมบัติ
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนได้แก่ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงรายหนึ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวคำถามในการสัมภาษณ์ เพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการวิจัย 2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate or Return: IRR)

        ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงนั้น ทำให้เห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการลงทุน ซึ่งโครงการลงทุนในภาพรวมของธุรกิจมีความน่าลงทุน โดยมีระยะเวลาคืนทุนใน 2 ปี 9 เดือน 26 วัน โครงการลงทุนเริ่มแรก 41,000,000 บาท อายุโครงการ 20 ปี อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 38.19% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ161,180,844.32 บาท โดยกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานปีที่ 1 เท่ากับ 11,110,571.07 บาท เพิ่มขึ้นทุกปี ปีที่ 20 เท่ากับ 24,239,991.24 บาท การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยกำหนดรายได้รวมคงที่ จะทำให้ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 8 เดือน 7 วัน และ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 134,982,298.41 บาท และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อรายได้ลดลงร้อยละ 5 โดยกำหนดให้ต้นทุนรวมคงที่ จะทำให้ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 10 เดือน 27 วัน และ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 124,783,960.94 บาท

 

        The research aimed to study cost and financial return of the prestressed concrete product business, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province. There are two steps 1. Studying to data of the investment’s prestressed concrete product business by in – depth interview with 1 entrepreneur 2. Financial return analysis include the Payback Period : PB, Net Present Value : NPV and Internal Tate of Return : IRR

            The results showed that the prestressed concrete product business can make the opportunity and possibility of investing. In an overview of the investment, The payback Period was 2 years, 9 months and 26 days, the initial investment costs was 41,000,000 Baht, the project is 20 year, IRR = 38.19%, NPV = 161,180,844.32 Baht. The first year net cash flow from operations is 11,110,571.07 Baht which increases every year and the 20th year net cash flow from operations is 24,239,991.24 Baht. Sensitivity Analysis when the total cost increased by 5% and the total revenue is constant which will make PB is 3 years, 8 months, and 7 days and  NPV = 134,982,298.41 Baht. And Sensitivity Analysis when revenue decreased by 5% and the total cost is constant which will make PB is 3 years, 10 months and 27 days and NPV = 124,783,960.94 Baht.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ