การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได้ของพนักงานบริหารงานลูกค้า ในอุตสาหกรรมโฆษณา

Main Article Content

ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

         บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาทบทวนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและรูปแบบข้อเสนอของการพัฒนาทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค้าในอุตสาหกรรมโฆษณา และ (2) เพื่อเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค้าในอุตสาหกรรมโฆษณา จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและเอกชน ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและการแข่งขันที่รุนแรง องค์การจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโต รวมทั้งสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และพบว่าการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านทักษะการสื่อสารนั้นมีความสัมพันธ์กับ  การเจรจาต่อรอง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบวิธีการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได้ของพนักงาน การวัดประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได้ของพนักงาน รวมถึงเป็นแนวทางการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านทักษะการสื่อสารยิ่งๆขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันขององค์การในระยะยาวต่อไป

         

         This article comprise two purposes: (1) to study the basic knowledge of concepts, theories, research and proposal form of developing of account executives’ communication skill in advertising industry, and (2) to propose the conceptual framework of developing of account executives’ communication skill in advertising.Studying the literature reviewfound that it was important in public and private sectors of Human Resource Management. In an era where dynamic change and high  competition. The organizations need to reinvent themselves to survive, growth including the ability to stably and sustainably operate on, in addition, found that the competency development of communication skills associated with the negotiations. Which can be used to guide the design the development of communication skills in order to be the effective negotiation of account executive, to measure the effectivenessof communication skills in order to be the effective negotiation of account executive, as well as guidelines for doing research and development to develop a competency of communication skill even more, in order to be foundation of development of sustainable organizational competitiveness.

       

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ