ปัจจัยความคาดหวังที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแผนกเด็กอ่อนใน ระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์

Main Article Content

ธันยาพร ศิริหล่อ
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของลูกค้าในธุรกิจขายสินค้าแผนกเด็กอ่อนในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ที่เคยใช้บริการ หรือผู้ใช้เคยสั่งซื้อสินค้าแผนกเด็กอ่อนในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์จำนวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและในการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ณ ระดับเชื่อมั่นร้อยละ 95%  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

           ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ซื้อแผนกเด็กอ่อนในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ เป็นผู้หญิงมากว่าเพศชาย สถานภาพสมรส มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้อยู่ในช่วง 30,000 - 40,000 นอกจากนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ซื้อแผนกเด็กอ่อนในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ในการซื้อแต่ละครั้งส่วนใหญ่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเปรียบเทียบ 2 - 4 เว็บไซต์ ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยการสั่งซื้อสินค้าน้อยกว่าเดือนละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 1001 – 5000 บาท และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยความคาดหวังที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแผนกเด็กอ่อนในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ปรากฏว่า ปัจจัยความคาดหวังของลูกค้าส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแผนกเด็กอ่อนในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ความน่าเชื่อถือ ความสะดวกในการชำระสินค้าและความตั้งใจกลับมาซื้อซ้ำเมื่อมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย หรือสินค้าที่ไม่มีใบรับประกัน โดยปัจจัยความคาดหวังที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแผนกเด็กอ่อนในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์อยู่ในระดับปานกลาง ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

 

           The research aims to study Expected Factors Affecting Behavior in the Infant Department Electronically on the Website. .Populations of this research are consumer who used to order baby’s product on Website online and population samplings are the 400 parents. The Statistics applied to analyze data are percentage, mean, standard deviation and Chi-Square test.

           The results showed that most respondents were customers who purchased some baby products via online websites and they were female and married with the age ranged from 20 – 29 years. They mostly graduated in Bachelor Degree with income ranged from 30,000 – 40,000 baht. Most customers preferred comparing baby products from 2 – 4 websites before making decision on purchasing and they ordered baby products less than once a month.  The amount of their spending on purchasing baby products was ranged from 1001 – 5000 baht and they mostly preferred paid via credit cards. Simultaneously, when classifying opinions on customer’s expectation into 4 aspects, it was found that overall opinion on quality of products and services was in high level and customers may repurchase products and services if such website had good image. For reliability of website, consumers emphasized on good image of the website attracting them to repurchase and efficient process of the website that facilitated them to pay for products conveniently. For Expected to repurchase, it was found that there was possibility of repurchasing if there is efficient management. Expected Factors Affecting Behavior in the Infant Department Electronically on the Website , reliability was medium the statistical significant at the level of 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ