คุณลักษณะของบุคลากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

Main Article Content

พงศธร ลิมปนเวทย์สกุล
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

          การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆในวงกว้าง การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่มีประสิทธิภาพนั้นบุคลากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ในบทความนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การจัดการโครงการ แนวคิดเรื่องการประสานงาน แนวคิดเรื่องสมรรถนะ และคุณลักษณะต่างๆ บทความนี้มุ่งเสนอถึงคุณลักษณะที่บุคลากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการควรมี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการให้มีประสิทธิภาพ โดยคุณลักษณะของบุคลากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการควรมี ได้แก่ มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความรู้หลายภาษา สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีบุคลิกที่ดี มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

          The exhibition was important business and affect other businesses in a wide range. The effective of exhibitions focused on personal in exhibitions must have the appropriate attributes.This article was literature review of exhibitions, project management,the concept of coordination, the concept of performance and the characteristics, and this article aims to offer a feature that people in business fairs and exhibitions should have, to provide a characteristics that personal in exhibitions should have, to be applied in the human resources management in exhibitions to be effective. The characteristics of personnel in exhibitions should have; excellent in communication, multiple languages Knowledge, teamwork, great personalities, Knowledgeable in communications technology, creativity, achievement motivation and moral and ethical.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ