ภาวะหนี้สินของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กรณีศึกษา: สถานประกอบการด้านสิ่งพิมพ์ ในจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

สุชน ทิพย์ทิพากร
พิทักษ์ ศิริวงศ์

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สาเหตุ และที่มาของปัญหาหนี้สิน 2) รูปแบบการก่อหนี้และวิธีการชำระหนี้ และ3) แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สิน ของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านสิ่งพิมพ์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยระเบียบวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ พนักงานที่มีปัญหาด้านหนี้สินในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านสิ่งพิมพ์ เพศหญิง 14 คน และเพศชาย 6 คน รวมจำนวน 20 ราย ผลการศึกษา พบว่า 1) สาเหตุ และที่มาของปัญหาหนี้สินเกิดจาก ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมอย่างมาก การคาดหมายถึงรายได้จากการทำงานในอนาคต ความไว้วางใจและการรับค้ำประกันระหว่างพนักงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบระยะยาว การซื้อทรัพย์สินถาวร การซื้อสินค้าเงินผ่อน การช่วยเหลือครอบครัวจากเหตุจำเป็นฉุกเฉิน และการนำไปใช้จ่ายกินเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงส่วนตัว 2) รูปแบบของการก่อหนี้และวิธีการชำระหนี้ 3 รูปแบบ ได้แก่ หนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ และหนี้จากการกู้ยืมด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัว 3) แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สิน ได้แก่ การหารายได้เพิ่มจากการทำงานล่วงเวลา การหารายได้เพิ่มจากการงานเสริมนอกเวลา การลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การจัดสรรเงินก้อนเพื่อชำระหนี้นอกระบบ การกู้หนี้ระยะยาวในระบบจากธนาคารเพื่อปิดบัญชีเงินกู้นอกระบบ และการขายทรัพย์สินที่ไม่สามารถผ่อนต่อได้

 

          The objectives of this research are to study 1) the causes and sources of debt problems 2) the patterns of debt creation and methods of payment, and 3) the means of debt resolution in the printing SMEs. This research is a qualitative research by Phenomenology from the in-depth interview method. The major interviewees are the employees having debt problems in the printing SMEs: 14 females and 6 males for a total of 20. The results find that 1) the causes and sources of debt problems are from the followings: the highly increasing costs of living, foreseeable job income expectation, trust and advance payment guarantee among employees, short-term resolution without heed to the long-term negative consequences, purchase of fixed assets or installments, support to family from urgent needs, and squander of money on desired lifestyles; 2) the debts creation and methods of payment can be classified into the following three types: formal debt, informal debt, and personal relationship debt; 3) the means of debt resolution are to execute the followings: increase revenues from overtime work or additional pay, reduce daily life expenditures, allocate money and pay the high interest informal debt, long-term borrow or refinance from bank for informal debt amortization, and sell assets that cannot afford the installment payment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ