ฮวงจุ้ย : ความเชื่อ ความรู้ และอำนาจในการจัดการ และการสร้างพื้นที่ทางสังคม

Main Article Content

สมชัย เจริญวรเกียรติ
นรินทร์ สังข์รักษา

Abstract

         บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1 ศึกษา โลกทัศน์ อุดมคติ ความเชื่อ ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในสังคมไทย2 ศึกษาภาคปฏิบัติการวาทกรรมของฮวงจุ้ยผ่านความรู้และอำนาจ 3 ศึกษาการสร้างพื้นที่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 30 คน โหราจารย์ 2 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องมือที่ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบเรื่องเล่า การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์วาทกรรม การวิเคราะห์ตัวบท (Text) และการวิเคราะห์เนื้อหา

         ผลการวิจัยพบว่า การที่ฮวงจุ้ยเข้ามาในสังคมไทยได้เนื่องจากฮวงจุ้ยเป็นโลกทัศน์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนไทยเชื้อสายจีน มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาโดย มีความเกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย และธุรกิจ ดังนั้น (1) ความเชื่อ โลกทัศน์ อุดมคติ ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในสังคมไทยเกิดจาก 1 อิทธิพลของประเพณีการไหว้บรรพบุรุษที่มีการสืบทอดกันมา 2 ความกลัวในสิ่งที่เกิดขึ้น และยังไม่เกิดขึ้น 3 การกระทำตามผู้อื่น (2) ภาคปฏิบัติการวาทกรรมของฮวงจุ้ยผ่านความรู้และอำนาจ เกิดขึ้นมาจาก 2.1 การนำความรู้เกี่ยวกับ  ฮวงจุ้ยมาใช้ในการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม 2.2 การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่นำความรู้ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับฮวงจุ้ย เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการสร้างระบอบความจริง (Regime of Truth) (3) การสร้างพื้นที่ทางสังคมเกิดจาก 3.1 มีการพัฒนาสิ่งพิมพ์ หนังสือ ที่รวดเร็ว  หนังสือเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยมีมากขึ้น และเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านอื่น ๆ อันเป็นการสร้างการสยบยอมของความรู้ผ่านวจภาษา 3.2 สถาบันฮวงจุ้ยที่เพิ่มขึ้นได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยสู่สังคมและได้สร้างเทคโนโลยีแห่งตัวตน (Technology of Self) ให้คนเชื่อและสยบยอม (Panoptical) 3.3 จำนวนโหราจารย์ ฮวงจุ้ยที่เพิ่มขึ้นที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในด้านธุรกิจ และครอบครัว 3.4 การพัฒนาด้านการสื่อสาร โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย ทำให้ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว และได้สร้างความเชื่อโลกทัศน์ อุดมคติ ที่เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยในสังคมไทย สำหรับภาคปฏิบัติการของฮวงจุ้ยได้สร้างความเป็นอื่น (The others) โดยลดความน่าเชื่อถือของโหราศาสตร์อื่น ๆ ลง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมไทย และส่งผลต่อคนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งที่ได้ และเสียประโยชน์ การดำรงอยู่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทยเกิดจากการสร้างการครอบงำผ่าน ความเชื่อ ความรู้ อำนาจ และการสร้างพื้นที่

 

         The objectives of this Thesis are 1 to study the world view, ideal and belief of Feng Shui  in Thai society 2 to study the practice of the discourse of Feng Shui through knowledge and power 3 to study the Social Space Construction of Feng Shui in Thai Society. Proceedings the research were the quality research of 30 people from focus group and 2 astrologers involving in participatory observation, date collecting, documents, and in-depth and informal interviews.  The quality analysis was based on content and discourse analysis.

            Therefore, from the result of the research it was found that Feng Shui successfully blended into Thai society because it was the world view that inherit from Thai-Chinese descendant via ancestor ceremony prototype. (1) The world view, ideal and belief of Feng Shui  in Thai society came from 1.1 enhance of the ancestor ceremony prototype, 1.2 fear of the present and the past event 1.3 following  the others implement (2) The practice of the discourse of Feng Shui through knowledge and power as the practical part of Feng Shui came from 2.1 knowledge of Feng Shui is use in construction and architecture 2.2 real estate business where expert like Feng Shui guru use for practice and  the knowledge center of Feng Shui is the regime of truth, (3) The social space creation by discursive practice of discourse occurs from; 3.1 The rapid development in publications and more specification of Feng shui books 3.2 The promotion of Feng Shui to the society and the increasing of Feng Shui associations, Organization and clubs, by Technology of Self that make people believe and broadly accept (Panoptical)  3.3 The increasing of Feng Shui astrologers who affect and related to the way we live 3.4 The improvement of social media, TV and other communication network that widely spread  

          This has proven that the world view, ideal and belief, that relative to Feng shui in Thai society, the practice of discourse reduce down the credibility of other astronomer in Thai society has an influence in the changing of our social living because it has an effect to other astrologists and people who may gain or lose the benefit from it. Including Feng Shui will still remain via the influence of believe knowledge power of Feng Shui and social space construction.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ