การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี

Main Article Content

ชาลิสา สุวรรณกิจ
กนกเนตร เปรมปรี

Abstract

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมีของเกษตรกร ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการเพาะปลูก 2557 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบตามสะดวก จำนวน 20 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรที่ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ จำนวน 10 ราย และเกษตรกรที่ปลูกข้าวเกษตรเคมี จำนวน 10 ราย และรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t-test

         ผลการวิจัยพบว่า การปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,230.85 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 6,007.55 บาท ทำให้การปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์มีกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,776.70บาท ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวเกษตรเคมี พบว่า การปลูกข้าวเกษตรเคมีมีต้นทุนทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 5,472.27 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 6,642.38 บาท ทำให้การปลูกข้าวเกษตรเคมีมีกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,170.11 บาท จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนที่ต่ำกว่าเกษตรเคมี และมีผลตอบแทนที่มากกว่าเกษตรเคมี นอกจากนี้พบว่า รายได้และต้นทุนการปลูกข้าวระหว่างเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของกำไรจากการปลูกข้าวทั้งสองแบบ

 

          The objective of this research was to compare costs and profits between organic and chemical rice farming in year 2014. Populations were farmers in Tambon Bangyai, Bang Plama District, Suphanburi Province. Convenience sampling was used to select twenty samples including 1) ten of organic rice farmers and 2) ten of chemical rice farmers. Data collection was made by interviews. The statistics were frequency, percentage, mean and t-test.

          The results show that the average costs for organic rice farming is 4,230.85 baht per rai. Its average revenue per rai is 6,007.55 baht. Thus, it profits is 1,776.70 baht per rai. As for chemicals rice farming, the average costs per rai is 5,472.27 baht. It average revenues per rai is 6,642.38 baht. Thus, its profits is 1,170.11 baht per rai. Therefore, it can be concluded that costs of organic rice farming is lower than those of chemical rice farming. Additional, profits of organic rice farming is higher than those of chemical rice farming. This research found a significant statistic difference of revenues and costs between organic and chemical rice farming but profits was not found.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ