การพัฒนาตัวบ่งชี้ของสมรรถนะด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

Main Article Content

พงศธร ลิมปนเวทย์สกุล
ธีระวัฒน์ จันทึก
พิทักษ์ ศิริวงศ์

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 2) ศึกษาถึงคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และ  3) วิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้เชี่ยวชาญ 23 คน การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint analysis) เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 438 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการจัดงาน การวางแผนการจัดงาน การดำเนินการจัดงาน และการติดตามผลการจัดงาน 2) คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณสมบัติ 3) องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ในด้านความรู้ประกอบด้วย ความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้า ความเข้าใจบทบาทขององค์การ ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง ความรู้ความเข้าใจงานที่ทำ ความเข้าใจลูกค้า และข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม ในด้านทักษะประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การประสานงาน ภาษาต่างประเทศ การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การบริการ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในด้านคุณสมบัติประกอบด้วย ความอดทนในการทำงาน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ เป้าหมายในการทำงาน ความยืดหยุ่นในการทำงาน สุขภาพแข็งแรง และความมั่นใจในตัวเอง

 

          The purposes of this study were : 1) to study the process organizing of exhibition 2) to study the characteristics of labor in supply chain   of exhibition and 3) Conjoint analysis is characteristics of labor in supply chain of exhibition. Data collection methods document analysis, in-depth interview from expert 23 peoples Conjoint analysis data collection involved with exhibition sampling 438 people. The results of the study were as follows : 1) Exhibition include 4 steps such as Preparation work, Planning, Events, Operation and Follow-up events 2) Characteristics of labor in supply chain of exhibition include the main component is Knowledge, Skills and Qualifications. Conjoint of characteristics of labor in supply chain of exhibition in knowledge of exhibition ,Understanding the Role of the Organization, Knowledge of risk management, Cognitive tasks, Customer insight and information of exhibition in skill include Analytical thinking, Communication, Teamwork, Liaison, Foreign language, Use of technology, Creativity, Services and problem solving in  qualification include Patience to work, Loyalty, Responsibility, Sacrifice, Working goal, Flexible working, Healthy and confidence in themselves.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ