ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย

Main Article Content

อุมาพร กาญจนคลอด
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
จันทนา แสนสุข

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย    2)ผลของการดำเนินงานของเทศบาลไทยที่เกิดจากการจัดการนวัตกรรม 3)ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหารของเทศบาลซึ่งประกอบด้วย ระดับผู้บริหารฝ่ายการเมือง จำนวน 4 คน และระดับผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 8 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

          ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทยเป็นรูปแบบวิธีในการจัดการองค์กร การดำเนินงานและการให้บริการที่มาจากการพัฒนาการริเริ่มสร้างสรรค์ การประยุกต์องค์ความรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) การจัดการนวัตกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรซึ่งจะนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามตัวชี้วัดและมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3)ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม พบว่าปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่มีระบบและการพัฒนาการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน และปัจจัยด้านการจัดการความรู้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดกานวัตกรรมพบว่าองค์กรมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและมีการใช้ช่องทางสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

          ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐสามารถนำแนวคิดประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมไปใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

           Effectiveness of Innovation Management in Municipalities in Thailand

           This research aims to study 1) effectiveness of innovation management in municipalities in Thailand, 2) operational outcomes of the Thai municipalities after applying innovation management, and 3) factors affecting the effectiveness of innovation management in Thai municipalities. Qualitative research is employed by using in-depth interview to collect data from 8 municipality executives: 4 from political administration section and other 4 from civil servant section. The data are analyzed using descriptive analysis. The results reveal as follow:

 

            1) The effectiveness of innovation management in municipalities in Thailand is a type of an organization management, operation and services which emerge from development, initiatives, knowledge application to enhance quality and efficacy of the organization. 2) Municipality is a local administration that is important in directly driving a local development process. The municipalities rather emphasize on proactive working styles than being passive because the organizations are close to local people. Thus, they can run any project or activity that best suit to the people’s needs. Furthermore, providing standard operation is a major concern of all municipalities to gain public satisfaction and confidence. 3) Factors affecting the effectiveness of innovation management found are(1)the appropriate and equitable allocation of resources because it leads to effectiveness,regularity and development of the standard operation and (2) knowledge management affects the systematic innovation management and employing information technology as a key tool for quicker access to information can increase effective operation. The research findings are benefit not solely to local administration organizations but also government sectors in applying the notion of innovation management to enhance effectiveness and accomplishment of the organization. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ