การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนอาชีวศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการผลิตแรงงานมืออาชีพ

Main Article Content

บุญสืบ โพธิ์ศรี
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

        บทความนี้มีวัตถุประสงค์  2 ประการ คือ  1) เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลให้เด็กนักเรียนเป็นแรงงานมืออาชีพ 2) เพื่อเสนอกรอบแนวคิดหลักธรรมาภิบาล : การบริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตแรงงานมืออาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษา จากการศึกษาพบว่า หลักธรรมาภิบาล คือ หลักที่ใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตแรงงานมืออาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษาได้ในด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การบริหารจัดการเวลา การสื่อสาร การปรับตัวให้เข้ากับงานและองค์กร การมีมนุษยสัมพันธ์ดี ความขยัน และการทำงานเป็นทีม

 

        This article comprise two purposes: (1) to study the good governance management as a result in vocational education  produce professional labor (2) to propose the conceptual framework of the concept of good governance of an educational administrators that focuses on producing professional workforce in vocational education. After reviewed found that the “good governance” was the effective principle that was utilized to manage the nation and the administrator can apply for institute management as well, that separated the operation into 4 divisions, were Human Resource Management, Planning and Collaboration,Student Affairs and academic administration division. In order to focus on producing professional workforce in vocational education to be analytical skill, problem solving, time management, communication, adaptation to fit with job and organization, Interpersonal skill, diligence and teamwork.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ