การให้ความหมายที่มาของความหมายและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Main Article Content

เบญจมาศ พิมพ์พระจันทร์
บดินทร์ธัช นิมิตนราดล
เพ็ญพิภัทร สินธุพันธ์
พิทักษ์ ศิริวงศ์

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลการให้ความหมายที่มาของความหมายและรูปแบบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิทยา ปรากฏการณ์วิทยาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วมแล้วนำมาสังเคราะห์หาประเด็นที่เกี่ยวข้องของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1.การให้ความหมายที่มาของความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมคือ 1.1 ความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ที่มาของความหมายมาจากการกระทำที่ต้องมุ่งเน้นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักถึงผลกระทบหลังการดำเนินกิจกรรมนั้น 1.2 การรู้จักรับผิดชอบจากการทำกิจกรรมต่างๆขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม ที่มาของความหมายมาจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสังคมส่วนรวมโดยต้องช่วยกันดูแลเพื่อให้สังคมน่าอยู่ 2.รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของลูกค้าแบ่งเป็น 2.1 รูปแบบการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2.2 รูปแบบกิจกรรมเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม 2.3รูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับประเด็นสังคม

 

           This research aims to study construction of meanings and patterns of corporate social responsibility (CSR) activities of customers of Land and House Securities PLC. It is a qualitative research with phenomenology. The in-depth interview and participant observation are used for data compilation. Subsequently, the data is synthesized to find relevant points of 30 customers of Land and House Securities PLC.

           The findings indicate that1.Construction of meanings of corporate social responsibility are: 1.1 Self-responsibility to create responsibility to society by observing laws, ethics, virtue, and good governance. The meaning origin is derived from execution focusing on social and environmental benefits with an awareness of impacts from the activities; 1.2 Responsibility of various activities of the organization effecting to society directly and indirectly. The meaning origin is derived from benefits to society which required mutual care to make this society better; 2. Patterns of corporate social and environment responsibility activities in aspect of customers are: 2.1 pattern of business with social responsibility; 2.2 Pattern of activities focusing on social problem solving; 2.3 Pattern of activities relating to social issues.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ