การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เยือนถิ่นคนดีชายแดน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

ลั่นทม ขวัญชัยรัตนภูมิ

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องเยือนถิ่นคนดีชายแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี  2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เยือนถิ่นคนดีชายแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องเยือนถิ่นคนดีชายแดน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดหนอง พันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 25 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองรวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง  แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดลองก่อนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เยือนถิ่นคนดีชายแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี 2) แบบทดสอบวัดการเรียนรู้ก่อนอ่านและหลังอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องเยือนถิ่นคนดีชายแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องเยือนถิ่นคนดีชายแดน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test  dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

            ผลการวิจัยพบว่า

             1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องเยือนถิ่นคนดีชายแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.56/83.07 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

             2. ผลการเรียนรู้หลังอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องเยือนถิ่นคนดีชายแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรีสูงกว่าก่อนอ่านโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

             3. ความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องเยือนถิ่นคนดีชายแดนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

            The purposes of this research were to: 1) develop Yuen Thin Kon Dee Chaidaen Book, a supplementary reading for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi, to have the efficient criterion, (2) compare the students’ leaning outcome between the students’ scores tested before and after reading Yuen Thin Kon Dee Chaidaen Book, a supplementary reading for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi, and (3) study the Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi,  students’ opinions about Yuen Thin Kon Dee Chaidaen Book, a supplementary reading for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi,.

             The sample of this research consisted of 25 from the class Mathayomsuksa 2,Watnongpunjan school, Amphoe Bankha Province. The experiment was in the second semester of the academic year 2015  in Watnongpunjan school, Amphoe Bankha Province and within the duration of the implementation covered 10 hours. The research design was one group pretest-posttest design.

             The instruments employed to collect data were: (1) Yuen Thin Kon Dee Chaidaen Book, a supplementary reading for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi, (2) Achivement test toward a pre-test and post-test used before and after reading Yuen Thin Kon Dee Chaidaen Book, a supplementary reading for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi and (3) a questionnaire inquiring the students’ opinions on Yuen Thin Kon Dee Chaidaen Book, a supplementary reading for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi The collected data was analized by mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test for dependent and content analysis.

             The finding were as follows:

               1.  The efficiency of Yuen Thin Kon Dee Chaidaen Book, a supplementary reading for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi. Ras found at the percentage of 86.56/83.07 which was expected  efficient criterion.

               2.  The statistical significance of the students’ leaning outcomes between before and after reading Yuen Thin Kon Dee Chaidaen Book, a supplementary reading. Was at .05 which the students’ leaning outcomes after reading the book was higher than before.

               3.  The students revealed their positive opinions about Yuen Thin Kon Dee Chaidaen Book, a supplementary reading for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi, at highest level arranged in order from highest to lowest as followed: exercise, value and benefits, appearance  and typing, language using, illustration and  maps, and contents.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ