ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วัชระ ศิริโอวัฒนะ
ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

Abstract

           การศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานt-testไคสแควร์ (Chi-Square) และ Pearsion Correlation

              ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี สถานะภาพโสด เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 20,001-30,000 บาท  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อายุการทำประกันภัยรถยนต์ 3 ปีขึ้นไป เลือกทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน)  ซื้อประกันภัยผ่านตัวแทน/นายหน้า ค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 อยู่ในช่วง 15,001-17,000 บาท รถยนต์ที่ทำประกันภัย เป็น รถเก๋ง ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 คือ ผลิตภัณฑ์  ระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ0.05 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ด้านผลิตภัณฑ์ เรื่อง ระดับราคาค่าใช้จ่ายในการซื้อและประเภทของรถยนต์ ด้านกระบวนการ เรื่องประเภทของรถยนต์

            ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ด้านผลิตภัณฑ์ ควรรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เช่นมีรถยนต์ทดแทนให้ลูกค้าใช้ระหว่างซ่อม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าได้รับความสะดวกสบายคุ้มค่ากับการใช้บริการ ด้านราคา ควรให้ส่วนลดเบี้ยประกันสำหรับลูกค้าประวัติการขับขี่ที่ดี และลูกค้าใช้บริการต่ออายุอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้กับบริษัทให้นานที่สุดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ควรเพิ่มจำนวนสาขาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า เช่น เปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า และการเพิ่มช่องทางการ ขายผ่านสื่อออน์ไลน์ให้มากขึ้น ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรกำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เช่นการให้บัตรส่วนลดสินค้า ของที่ระลึก บัตรส่วนลดที่พักโรงแรม มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำในตราสินค้า และการให้บริการด้านบุคลากร ควรจัดให้มีการอบรมพนักงาน และตัวแทนของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มากขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับลูกค้า ด้านกระบวนการ ควรให้ความสำคัญกับ ระยะเวลาการจ่ายสินไหมที่รวดเร็ว ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์ง่าย และสะดวก มีพนักงานแจ้งเตือนการต่ออายุสัญญา เพื่อลดขั้นตอนที่ซับซ้อนไม่จำเป็นออก ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ควรมีป้ายที่เป็นเอกลักษณ์มองเห็นเด่นชัด แยกส่วนงานขายที่ต้องรับลูกค้า และส่วนงานสินไหมอย่างชัดเจน

 

          The purpose of this study was to determine factors effecting consumer behavior and marketing mix factors on selecting of an auto Insurance Company in Bangkok. The overall 400 customers who were auto insurance consumers that were chosen and utilized the questionnaires as the study tool for this quantitative study. The descriptive and inferential statistics used for data analysis of percentage, and mean, standard deviation, T-test, Chi Square, and Pearson Correlation.

          Findings indicated that most of respondents were females, age between 30-39 years old, single marriage status, private company employees, monthly income between 20,000-30,000 baht, bachelor degree graduated, and a premium coverage auto insurance policy covered for at least 3 years with Viriya auto insurance company thru an agent. A premium coverage auto insurance policy price range between 15,000-17,000 baht. Factor effecting consumer decision on purchasing a premium coverage auto insurance policy was a product. Marketing mix factors effecting consumer decision on buying a premium coverage auto insurance policy in Bangkok was at high level. The hypothesis testing revealed that the factor of personal different as age would affect consumer behavior on selecting of a premium coverage auto Insurance policy Company at a statistically significant at 0.05 level.

           Recommendations from this study were auto insurance companies should keep up with good service standard thru out the years, offer a car loan to customers during the repair, decrease insurance premium for a good driver, increase service branches, e-commerce, promotions strategy, and well trained personnel respectively. In addition, claim department should handle and process the claims as quickly possible, easy to purchase policy, as for insurance office should have well written signs and well plan division for claim and sale departments. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ