ระบบการดำเนินงานและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชนซอยนายเจียก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

Main Article Content

ณัฐวุฒิ ประทีปลัดดา
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะของกองทุนชุมชนซอยนายเจียก 2) ระบบการดำเนินงานและ 3) หลักธรรมาภิบาลในการจัดการของกองทุนชุมชนซอยนายเจียก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับประธานและคณะกรรมการกองทุนชุมชนซอยนายเจียก สมาชิกของกองทุนชุมชนซอยนายเจียก และพนักงานธนาคารออมสิน จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของกองทุนชุมชนซอยนายเจียกเป็นกองทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับคนในชุมชนที่จะนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ รูปแบบของกองทุนจะเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนจัดตั้งขึ้นเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยใช้เงินลงทุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ การระดมทุนจากสมาชิกและการกู้ยืมจากธนาคาร มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมบัญชีธนาคาร ขั้นตอนการทำงานของกองทุนจะเริ่มตั้งแต่การรับสมัครสมาชิก การรับฝากเงินสัจจะ การให้สินเชื่อ และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ซึ่งทางกองทุนชุมชนซอยนายเจียกจะเปิดให้สมาชิกมาใช้บริการทุกวันที่ 1- 5 ของทุกเดือน คุณภาพการให้บริการของกองทุนชุมชนซอยนายเจียกจะเน้นใน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ ด้านการดูแลเอาใจใส่ การตอบสนอง และปัญหาของกองทุนชุมชนซอยนายเจียกคือ การไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งและหนี้ค้างชำระจากสมาชิก กองทุนชุมชนซอยนายเจียกยังได้ใช้หลักธรรมาภิบาล เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการได้แก่หลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างกองทุนชุมชน สมาชิกและคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

           This research aimed to study 1) the form and nature of Soi Nai Chiak community fund. 2) The operation 3) Good governance management of Soi Nai Chiak community fund by using interviewed and observation without participation the chairman and the board member of  Soi Nai Chiak community fund, Members of Soi Nai Chiak community fund and Government Savings Bank employees. The study found that the characteristics of Soi Nai Chiak community fund appropriation from the government statement of expenditure and establish as a source of investment funds to people in the community for occupation. The format of the fund is a combination of the community and members is co-owner. The investment appropriation from the government statement of expenditure. Use the technology to manage for example computer systems and applications, including bank accounts. The workflow of the fund is applied for membership, deposit cash, granted credit and welfare. Soi Nai Chiak community fund provide service to member on 1-5 of every month. Quality of Service will focus on reliability, physical appearance, take care of and response. The problem of Soi Nai Chiak community fund did not have successor and debts owed by a member. Soi Nai Chiak community fund has applied good governance to assist in the management , including the rule of law, the principle of transparency, the participation, the responsibility, the moral principles and the worthiness. Resulting synergies between community fund and members of the community are sustainability.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ