ผู้นำกับการพัฒนาศักยภาพทีมขายพร้อมคุณภาพการให้บริการ

Main Article Content

วุฒิชัย ผาสุขกานนท์
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

         บทความทางวิชาการเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทผู้นำในการบริหารจัดการองค์การในโลกของการแข่งขันยุคใหม่ และ 2) เพื่อนำเสนอรูปแบบของบทบาทผู้นำกับการพัฒนาศักยภาพทีมขาย พร้อมคุณภาพการให้บริการ จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวคิดและบทบาทของผู้นำยุคใหม่ ในการบริการจัดการองค์การ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นความท้าทายการจัดการผู้นำเป็นอย่างมากในการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงในการบริหารจัดการคือ  ตัวผู้นำ ที่ต้องพยายามสรรหากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ตัวผู้นำหรือผู้บริหารต้องแสดงเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามกลยุทธ์นั้นๆ ทั้งนี้ต้องใช้ศาสตร์และศิลปในการจัดการ โดยใช้ทั้งอำนาจที่มีตามโครงสร้างและการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ โดยกลุ่มพนักงานขาย คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ เพราะทีมขาย ถือเป็นผู้ผลักดันให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายนั่นคือ ผลกำไร นอกจากนั้น คุณภาพการให้บริการ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ เนื่องจากผู้รับบริการจะมีเครื่องมือในการวัดคุณภาพบริการเพื่อเป็นหลักในการประเมินงานบริการด้วย

           สามารถสรุปบทบาทของผู้นำในการบริหารจัดการองค์การ 3 บทบาทดังนี้ 1) บทบาทของการประยุกต์หลักการบริหารจัดการต่าง มาปรับใช้ในองค์การอยู่เสมอ 2) บทบาทของการรู้จัดใช้ศิลปของการทำงาน ที่ไม่ใช่การออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม และ 3) บทบาทของผู้ตัดสินใจแก้ปัญหาในองค์การ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องคน และรูปแบบของบทบาทผู้นำกับการพัฒนาศักยภาพทีมขาย พร้อมคุณภาพการให้บริการ กล่าวคือ 1) การคำนึงถึงสภาพแวดการแข่งขัน ภาวะเศรษกิจที่ถดถอย และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยภาพนอก และผู้นำต้องรู้จักวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ศักยภาพทีมขาย และคุณภาพบริการ แบบควบคู่กันไปไม่ละเลยด้านใดด้านหนึ่งออกไป ทั้งนี้หากคุณภาพการให้บริการดี ก็จะสร้างความจงรักภักดีกับองค์การ และกลายเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับองค์การได้ในอนาคต ตราบเท่าที่องค์การยังรักษาคุณภาพงานบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้

 

            This paper aimed at 1) studying leader in management of today’s competitive era, slow economy and phinomina of change, and. 2) Proposeing strategic model of leadership role with development sales team potential and service quality. The study based on literature review and found that leader should find new strategic in solving problems and also should handle  those as a role model.  Sale team are also impotant  in achieving goal of the organiazation.  Apart from that service qualty is also a key factor when an organization has good service quality, it means an organization has guarantee for sustainibility. Customer can build up brand royalty and stability to the organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ