การสร้างหนังสืออ่านภาษาอังกฤษประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นบางสะพาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

พัชราพรรณ จันทร์รักษ์
สุทัศน์ นาคจั่น

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านภาษาอังกฤษประกอบการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของผู้เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการสอนโดยใช้หนังสืออ่านภาษาอังกฤษประกอบการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านภาษาอังกฤษประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นบางสะพาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 และโรงเรียนบ้านมรสวบ อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสืออ่านภาษาอังกฤษประกอบ การเรียนรู้ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.89 และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

          ผลการศึกษาพบว่า

            1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านภาษาอังกฤษประกอบการเรียนรู้ เรื่องท้องถิ่นบางสะพาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี เท่ากับ 87.74/83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

            2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน ด้วยหนังสืออ่านภาษาอังกฤษประกอบการเรียนรู้ เรื่องท้องถิ่นบางสะพาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 46.64

            3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อหนังสืออ่านภาษาอังกฤษประกอบการเรียนรู้ เรื่องท้องถิ่นบางสะพาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32

 

          The development of supplementary reading book for learning English on Bang Saphan District for Grade 6 students aimed to: 1) develop and find out the efficiency of supplementary book for learning English reading skill, 2) compare the students’ reading achievement existing before and after teaching by applying supplementary book for learning English reading skill, and 3) examine the Grade 6 students’ satisfaction on studying by applying the supplementary English reading book on Bang Saphan District. The research samples were 44 Grade 6 students at Samakom Lekhanukarn Satree 1 School and Ban Morasuab School in Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province, selected by using purposive sampling method. The research tools consisted of 1) supplementary English reading book, 2) Learning management plans, 3) a test, with a reliability level at 0.89, for measuring students’ reading achievement existing before and after studying, and 4) a questionnaire, with a reliability level at 0.91, for checking the students’ satisfaction. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and t-test.

          The research results were as follows:

            1. The efficiency of supplementary English reading book on Bang Saphan District for Grade 6 students was at 87.74/83.75, higher than the set criteria at 80/80.

            2. The Grade 6 students’ reading achievement existing after studying by applying the supplementary English reading book on Bang Saphan District was higher than that existing before with statistical significance at the .01 level and the progressive percentage was 46.64.

            3. The Grade 6 students’ satisfaction on the supplementary English reading book on Bang Saphan District was at a high level with the average mean at 4.32.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ