กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจหาผู้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่สัมผัสผู้ป่วยในโรงงานทอผ้า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธี real-time RT-PCR Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล