กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนของทารกแรกเกิดกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดา และการประเมินภาวะไอโอดีนระดับประชากรรายพื้นที่ในปี พ.ศ. 2562 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy