กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้โปรแกรมเตรียมความพร้อมด้วย Flipped classroom ก่อนฝึกปฏิบัติงานต่อความเครียดและพฤติกรรมกล้าแสดงออกตามคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy