กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านทันตสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy