กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการจัดการระบบสุขภาพ ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy