ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • Yada Reamrimmadan Department of Public Health, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Rajanagarindra University
  • Anusorn Udplong Nakhonsawan Campus, Mahidol University
Keywords: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานทางด้านสุขภาพ และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 คน เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ จำนวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการทดสอบค่าที การหาความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( = 2.452, SD = .397) ปัจจัยที่ส่งผลและสามารถพยากรณ์คะแนนการดำเนินงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ประเภทหน่วยงาน คุณวุฒิของบุคลากร และโครงสร้างภายในองค์กร ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร้อยละ 56.60 (Adjusted R2 = 0.566, p < .001) ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปได้ 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การวางแผนบริหารอัตรากำลังคนในการรับผิดชอบดำเนินการทางด้านสุขภาพ 2.การพัฒนาความสามารถบุคลากรที่มีอยู่และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ในการดำเนินงานด้านสุขภาพ และ 4.การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-12-28
Section
Original Articles