ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

  • Kulwadee Ponjieng Phetchabun Hospital, Ministry of Public Health
Keywords: การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ประชาชนจำนวน 401 คน ใช้สถิติ Binary Logistic Regression ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการการแพทย์ปฐมภูมิ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.83 เป็นผู้สูงอายุ ร้อยละ 47.88 จบประถมศึกษา ร้อยละ 41.40 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 54.11 เป็นเกษตรกร ร้อยละ 29.43 มีสิทธิบัตรทอง ร้อยละ 64.34 มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการการแพทย์ปฐมภูมิ ร้อยละ 62.84 และพบว่า การรู้จักคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา (ORadj = 3.61, 95% CI = 1.51-8.64; p = 0.004) การรับรู้เกี่ยวกับบริการการแพทย์ปฐมภูมิ (ORadj = 2.97, 95% CI = 1.31-6.73; p = 0.009) และความเชื่อมั่นต่อการบริการของคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา (ORadj = 2.70, 95% CI = 1.00-7.25; p < 0.049) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการแพทย์ปฐมภูมิหรืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจใช้บริการมากขึ้น ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายการบริการการแพทย์ปฐมภูมิให้ประชาชนรู้จัก สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริการการแพทย์ปฐมภูมิและพัฒนาคุณภาพการบริการการแพทย์ปฐมภูมิเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-12-28
Section
Original Articles