การเพิ่มความจำขณะคิดของผู้ใหญ่ตอนต้นโดยการใช้โปรแกรมการบริหารสายตา

  • เล็ก แซ่เฮ้ง Sanamchaikhet Hospital
  • กนก พานทอง College of Research Methodology and Cognitive Science Burapha University
Keywords: โปรแกรมการบริหารสายตา, ความจำขณะคิด, eye exercise training program, working memory

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการบริหารสายตาที่มีผลต่อการเพิ่มความจำขณะคิดของผู้ใหญ่ตอนต้น โปรแกรมการบริหารสายตาออกแบบโดยอาศัยแนวคิดการบริหารสายตาอย่างรวดเร็วพร้อมกับการหายใจแบบกปาลภาติ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นสมาชิกชมรมออกกำลังกาย จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติเปรียบ Dependent t-test และ MANOVA ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองภายหลังการใช้โปรแกรมการบริหารสายตา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องสูงขึ้นและค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยาน้อยลง เมื่อเทียบกับก่อนการบริหารสายตา และกลุ่มทดลองภายหลังการใช้โปรแกรมการบริหารสายตามีคะแนนความถูกต้องสูงกว่าและเวลาปฏิกิริยาน้อยกว่ากลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่า ผลจากความสามารถของการดำเนินการความพยายามควบคุมการทำกิจกรรมของสมองสองอย่างในเวลาเดียวกัน การใช้โปรแกรมการบริหารสายตา เป็นการฝึกการทำงานร่วมกันของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ มีผลต่อการพัฒนาความสามารถทางปัญญา และส่งผลต่อความจำขณะคิดดีขึ้น

Enhancing Working Memory in Early Adulthood Using Eye Exercise Training Program

 ABSTRACT

This research aimed to investigate the consequence of an eye exercise training program to develop working memory  for early adults. The program was designed based on combining the fast eye exercise and the Kapalbhati breathing technique. Samples were defined by a group of 60 people at early adult age from an exercise club. In all, 30 people were allocated to the ‘experimental group’, while the other 30 were allocated to the ‘control group’. The research was carried out in two phases, in which descriptive statistics, dependent t-test and MANOVA were used.  After the ‘experimental group’performed the eye exercise training program, their average accuracy scores were increased and their reaction times were decreased, as compared with those before the test. Also, the ‘experimental group’received more accuracy scores than the ‘control group’ and took shorter time to react. These results indicate the attempt to control the brain's dual tasks. Using the eye exercise training program to coordinate the memory center of the brain improves cognitive abilities and develops working memory. 


Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-07-01
Section
Original Articles