Return to Article Details การศึกษาการเคลื่อนตัวของมวลอากาศแบบย้อนกลับที่ส่งผลต่อโอโซนในระดับภูมิภาคของทวีปเอเชียในปี ค.ศ.2004 Download Download PDF