การปนเปื้อนของแบคทีเรียบริเวณที่ตั้งถังขยะในโรงอาหาร

  • เนตรชนก กำลังมาก Department of Environment Health Sciences, Faculty of Public Health, Mahidol University
  • ชัชวาล สิงหกันต์ Department of Environment Health Sciences, Faculty of Public Health, Mahidol University
  • วชิระ สิงหะคเชนทร์ Faculty of Public Health and Health Technology, Nakhon Ratchasima College, Bangkok Campus
  • ธวัช - เพชรไทย Department of Environment Health Sciences, Faculty of Public Health, Mahidol University
Keywords: ถังขยะ, แบคทีเรียทั้งหมด, ลักษณะสุขาภิบาล, โรงอาหาร, waste bins, total bacteria, sanitary characteristics, canteen

Abstract

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาลักษณะของถังขยะและการปนเปื้อนของแบคทีเรียบนพื้นบริเวณรอบถังขยะภายในโรงอาหาร 3 แห่ง จากสถานศึกษาแห่งหนึ่ง การศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การประเมินลักษณะทั่วไปและลักษณะสุขาภิบาลของถังขยะ 2 ประเภท คือ ถังขยะรวมและถังขยะเศษอาหาร โดยใช้แบบสำรวจลักษณะสุขาภิบาลและศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียบนพื้นที่ระยะ 0, 20, 40, 60, 80, 100, และ 300 เซนติเมตรจากถังขยะ นอกจากนี้ได้ทำการเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดบนพื้นทั้งก่อนและหลังการใช้งานถังขยะ ผลการศึกษาพบว่า ถังขยะเศษอาหาร (ร้อยละ100) และถังขยะรวม (ร้อยละ86.9) มีลักษณะไม่เหมาะสมตามเกณฑ์สุขาภิบาล ค่าเฉลี่ยของปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดบนพื้นที่ระยะ 0 - 300 เซนติเมตรจากถังขยะรวมและถังขยะเศษอาหารอยู่ในช่วง 637 - 2,745 และ 927 - 45,733 โคโลนี/ตารางเซนติเมตรตามลำดับ นอกจากนี้ระยะห่างจากถังขยะเศษอาหารที่เพิ่มขึ้นจะพบการลดลงของปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด ผลการศึกษานี้แตกต่างจากถังขยะรวมที่พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด ผลการศึกษาพบการเพิ่มขึ้นของปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดหลังการใช้งานของถังขยะรวมและถังขยะเศษอาหาร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้ในการพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งถังขยะภายในโรงอาหาร เพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียในอาหาร

Bacteria Contamination at Location of Waste Bins in Canteens

This study was a survey research, designed to determine characteristics of waste bins and bacteria contamination on the floor near to waste bins of three canteens at an educational institution. The study included 2 parts to evaluate general and sanitary characteristics of both combined waste and food waste bins using a sanitary checklist and determining bacterial contamination on the floor at 0, 20, 40, 60, 80, 100 and 300 cm distances from waste bins. In addition, the total bacteria on the floor before and after the use of waste bins was compared in this study. The results showed that 100% of food waste bins and 86.9% of combined waste bins had improper characteristics following sanitary criteria. The average total bacteria on the floor at 0 - 300 cm from combined waste bins and food waste bins ranged 637 - 2,745 and 927 - 45,733 CFU/cm2, respectively. As the distances from food waste bins increased, the total bacteria on the floor decreased. This result differed from the combined waste bins where observed total bacteria insignificantly differed. Finally, increased total bacteria, after using both combined waste and food waste bins were observed in this study. This study could be used to consider the locations of waste bins in canteens to reduce bacterial contamination in foods.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เนตรชนก กำลังมาก, Department of Environment Health Sciences, Faculty of Public Health, Mahidol University

Department of Environmental Health Sciences

ชัชวาล สิงหกันต์, Department of Environment Health Sciences, Faculty of Public Health, Mahidol University

Department of Environmental Health Sciences

วชิระ สิงหะคเชนทร์, Faculty of Public Health and Health Technology, Nakhon Ratchasima College, Bangkok Campus

Faculty of Public Health and Health Technology

ธวัช - เพชรไทย, Department of Environment Health Sciences, Faculty of Public Health, Mahidol University

Department of Environmental Health Sciences

Published
2018-04-30
Section
Original Articles