การประเมินผลการรับสื่อการ์ตูนการสอนทักษะชีวิตไปใช้ ของโรงเรียนขยายโอกาส ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  • ภรณี วัฒนสมบูรณ์ Department of Health Education and Behavioral Sciences, Faculty of Public Health, Mahidol University.
  • อลงกรณ์ เปกาลี Department of Health Education and Behavioral Sciences, Faculty of Public Health, Mahidol University.
  • อาภาพร เผ่าวัฒนา Department of Public Health Nursing, Faculty of Public Health, Mahidol University
  • ลักขณา เติมศิริกุลชัย Department of Health Education and Behavioral Sciences, Faculty of Public Health, Mahidol University
Keywords: ทักษะชีวิต, สื่อการ์ตูนการสอน, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, Life skills, Instructional cartoon, Grade 1-3 students

Abstract

ทักษะชีวิตเป็นปัจจัยปกป้องสำคัญสำหรับเด็กวัยเรียนที่สามารถพัฒนาได้โดยการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอน    การศึกษานี้เป็นการประเมินผลการรับสื่อการ์ตูนการสอนทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปใช้ในการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสที่ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) วิธีการและคุณภาพของการนำสื่อไปใช้ในการสนับสนุนการสอนทักษะชีวิต  2) การตอบสนองต่อสื่อของครูและนักเรียน  และ 3) การเปลี่ยนแปลงทักษะชีวิตของนักเรียน     เก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มครูผู้ใช้สื่อและนักเรียนของห้องเรียนที่มีการนำสื่อไปใช้   โดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองและแนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึก     ผลการศึกษาพบว่าสื่อชุดนี้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยนำไปใช้สอนในวิชาแนะแนวเป็นส่วนใหญ่     คุณภาพของการนำสื่อไปใช้ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับพอใช้      การตอบสนองต่อสื่อพบว่าทั้งกลุ่มครูและนักเรียนมีความเห็นทางบวกต่อสื่อชุดนี้   ทักษะชีวิตของนักเรียนที่ประเมินเมื่อปลายภาคการศึกษาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05)    ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าการรับสื่อไปใช้ของโรงเรียนโดยผ่านทางครูผู้สอนนั้นจำเป็นต้องเน้นที่วิธีการในการนำไปใช้เพื่อให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตของนักเรียนได้

Evaluating Adoption of a Life-Skill Instructional Cartoon by the Opportunity Expansion Schools Network with the Thai Health Promotion Foundation

Life skills, a crucial protective factor for school age children, can be developed through learning from instructional media. This study evaluated the adoption of a life-skill instructional cartoon for grade1-3 students by the opportunity expansion schools network with the Thai Health Promotion Foundation.  The objectives were to (1) assess use of media in supporting life-skill instruction and quality of use, (2) assess reactions to the media among teachers and students and (3) evaluate the outcome of change in life skills among students. Data were collected using self-administered questionnaires and interview guidelines from teachers employing media and students who received teaching with the media. The results revealed that the media was used to support life-skill enhancing activities as a part of learner development activities, particularly the subject of guidance. Use of media among teachers was determined at a fair level of quality. Both teachers and students positively responded to the media. A significantly small increase in students’ life skills was found when evaluating at the end of the semester (p< 0.001). The evaluation results suggest that adopting media in schools by teachers needs to focus on media use to achieve the student’s life-skill learning outcomes.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-04-30
Section
Original Articles