การใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online: ThaiJO)

Main Article Content

Thitiwatchara Phueng-ngern
Nattha Chaokongjak

Abstract

     ปัจจุบันวารสารพยาบาลศาสตร์ (Journal of Nursing Science) เป็นวารสารระดับชาติ 1 ใน 626 วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] และผ่านการรับรองคุณภาพ เป็น 1 ใน 263 วารสารที่ TCI จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยเป็น 1 ใน 53 วารสารของประเทศไทย จาก 118 วารสารทั่วภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่การเผยแพร่ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) ซ่ึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมผลงานการตีพิมพ์และการอ้างอิงจากวารสารของประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น เพื่อให้วารสารพยาบาลศาสตร์มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์คุณภาพระดับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์แต่เพียงอย่างเดียว

Article Details

How to Cite
Phueng-ngern, T., & Chaokongjak, N. (2016). การใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online: ThaiJO). Nursing Science Journal of Thailand, 34(1), 4–6. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/55143
Section
Scholarly Article