สาระน่ารู้จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน Ethical Issues in Recruitment Process ประเด็นจริยธรรมในกระบวนการเชิญชวนอาสาสมัคร

Main Article Content

Wanna Phahuwatanakorn

Abstract

การพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนนั้น ประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณา คือ กระบวนการเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยยึดหลักสำคัญว่าต้องเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ของ Declaration ofHelsinki และ Belmont report ในประเด็นความเคารพในบุคคล (respect for person) การคำนึงถึงประโยชน์ (beneficence) และความยุติธรรม (justice)

Article Details

How to Cite
Phahuwatanakorn, W. (2016). สาระน่ารู้จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน Ethical Issues in Recruitment Process ประเด็นจริยธรรมในกระบวนการเชิญชวนอาสาสมัคร. Nursing Science Journal of Thailand, 34(3), 7–9. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/77534
Section
Scholarly Article