กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจวินิจฉัยหาเชื้อ SARS-CoV-2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF