กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้สารเคมีกำจัดแมลงอย่างสมเหตุสมผลสำหรับการควบคุมพาหะนำโรคไข้มาลาเรียในจังหวัดจันทบุรีและตราดที่ดำเนินโปรแกรมการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล