การใช้สารเคมีกำจัดแมลงอย่างสมเหตุสมผลสำหรับการควบคุมพาหะนำโรคไข้มาลาเรียในจังหวัดจันทบุรีและตราดที่ดำเนินโปรแกรมการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย

Main Article Content

วัลภา ศรีสุภาพ
อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์
ปราณี ถาวรศิริ
วรรณภา ฤทธิสนธิ์
ประภา นันทวรศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ ประเมินการใช้สารเคมีกำจัดแมลงอย่างสมเหตุสมผลสำหรับการควบคุมพาหะนำโรคไข้มาลาเรียในจังหวัดจันทบุรีและตราดโดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (ศตม.) กรอบการประเมินการใช้สารเคมีกำจัดแมลงอย่างสมเหตุสมผลซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการตัดสินใจในการดำเนินมาตรการควบคุมพาหะนำโรคครอบคลุมประเด็นการใช้สารเคมีไพรีทรอยด์อย่างถูกต้อง การใช้สารเคมีไพรีทรอยด์ตามคุณสมบัติ และการใช้สารเคมีไพรีทรอยด์ตามบริบทพื้นที่และเวลา ระดับการตัดสินใจในการใช้สารเคมีกำจัดแมลงระหว่างศตม.6.5 จันทบุรีและศตม.6.4 ตราดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F = 2.058, P = 0.162) และไม่มีอิทธิพลจากผู้สังเกตการณ์ (F = 0.510, P = 0.481) ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงแผนการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการใช้สารเคมีกำจัดแมลงอย่างสมเหตุสมผลในการควบคุมพาหะนำโรคไข้มาลาเรียซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมบริการที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบมาลาเรียออนไลน์


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)