ค่าส่งบทความพิจารณา เรื่องละ 2,000 บาท

บัญชีธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา  สาขา มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 

*ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ได้ yanin@go.buu.ac.th
พร้อมระบุ ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับออกใบเสร็จ และสำหรับส่งเอกสาร