วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (รอบประเมินที่ 4 พ.ศ. 2563) บทความในวารสารฯ ทุกเรื่องจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์ (Double blinded peer review) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ทางระบบออนไลน์

contact address

2019-10-01

The Public Health Journal of Burapha University

169 Longhaad Bangsaen Road, Saensook, Mueang, ChonBuri 20131

coordinator : Yanin Siranonthana
Tel. 038-102746
e-mail: yanin@go.buu.ac.th

Vol 15 No 1 (2020) : มกราคม-มิถุนายน 2563

Published: 2019-12-12

เปรียบเทียบปริมาณการสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

นพปกรณ์ ทรงพันธุ์, รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง, รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล

26-35

View All Issues

Indexed in tci