วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (รอบประเมินที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3) บทความในวารสารฯ ทุกเรื่องจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ก่อนการเผยแพร่บทความ (Double blinded peer review) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ทางระบบออนไลน์

 

ISSN 2821-9856 (Online)

เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

2022-08-17

วารสารเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน (เกณฑ์ผ่านพิจารณา 2 ใน 3) เพื่อผู้นิพนธ์สามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน

2020-08-26

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน
โดยจะเผยแพร่ทางออนไลน์ ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถสมัครสมาชิก (ฟรี)
และอ่านบทความได้ทาง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/issue/archive

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2565): ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-10-03

ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดจันทบุรี

-

เสาวนีย์ ทองนพคุณ, ธัชธา ทวยจด, เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, สาวิตรี วิษณุโยธิน

42-55

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci