วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (รอบประเมินที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3) บทความในวารสารฯ ทุกเรื่องจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์ (Double blinded peer review) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ทางระบบออนไลน์

 

ISSN 2821-9856 (Online)

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน

2020-08-26

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน
โดยจะเผยแพร่ทางออนไลน์ ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถสมัครสมาชิก (ฟรี)
และอ่านบทความได้ทาง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/issue/archive

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2565): ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

นิเวศระบาดวิทยาและพลวัตการแพร่ไวรัสเด็งกี่

-

สุรชาติ โกยดุลย์, อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์

44-58

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci