บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข

กองบรรณาธิการ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปิ่นละออ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นธการกิจกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งภักดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก  มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย หอมจำปา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.พรทิพย์ เย็นใจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะผู้จัดทำ

ญานิน สิรนนท์ธนา

เวสารัช จันทร์ใหม่