ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

Editorial, The Public Health Journal of Burapha Bniversity

Faculty of Public Health 

Burapha University

Chonburi 20131, Thailand

ผู้รับผิดชอบหลัก

Asst.Prof.Dr. Tanongsak Yingratanasuk
เบอร์โทรศัพท์ 0822198686

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Yanin Siranonthana
เบอร์โทรศัพท์ 038-102746