วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน โดยจะเผยแพร่ทางออนไลน์เท่านั้น

โดยสมาชิกปัจจุบันที่ค้างอยู่ งานวารสารฯ จะทำการจัดทำเล่มให้ท่านจนสิ้นอายุสมาชิก และจะไม่มีต่ออายุสมาชิก แล้ว

ท่านสามารถสมัครสมาชิก (ฟรี) และอ่านบทความได้ทาง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/issue/archive