วารสารเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน (เกณฑ์ผ่านพิจารณา 2 ใน 3) เพื่อผู้นิพนธ์สามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564