เผยแพร่แล้ว: 2022-10-03

ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดจันทบุรี

-

เสาวนีย์ ทองนพคุณ, ธัชธา ทวยจด, เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, สาวิตรี วิษณุโยธิน

42-55