การจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงในกระบวนการซักฟอกย้อมเครื่องนุ่งห่มเพื่อกำหนดมาตรการอนุรักษ์การได้ยินของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร

Main Article Content

ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม
สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์
ญานิศา พึ่งเกตุ
อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์

บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงและกำหนดพื้นที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในกระบวนการซักฟอกย้อมชิ้นเครื่องนุ่งห่ม โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงทั้งหมด 11 พื้นที่ โดยทำการตรวจวัดเสียงทั้งหมด 121 จุด โดยใช้โดยใช้เครื่องวัดระดับเสียง Sound level meter รุ่น NL-42EX (Class 2) ที่ได้มาตรฐาน ตัวเครื่องมาตรฐาน IEC 61672 Type 2, ANSI S1.4, JISC1509-1และนำผลการตรวจวัดระดับเสียง มาจัดทำแผนที่เส้นเสียง (Noise Contour Map) และ กำหนดพื้นที่ในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล


                ผลการศึกษพบว่าจุดที่มีผลการตรวจวัดเกิน 85 dB ได้แก่ แผนกซักชิ้นงานจำนวน 13 จุด คิดเป็นร้อยละ 59.01 และทางเดินหน้าแผนกซัก 4 จุด คิดเป็นร้อยละ 22.22 ซึ่งแผนกซักชิ้นงานมีระดับเสียงเฉลี่ย 85.50 เดซิเบล (เอ) ดังนั้นในบริเวณแผนกซักชิ้นงานต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงของพนักงานขณะปฏิบัติงาน โดยโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล คือ ปลั๊กอุดหูแบบโฟม (Foam  Earplug) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถลดการสัมผัสเสียงดังได้ เมื่อคำนวณค่า NRR ที่ปรับลดแล้วได้ 12 ซิเบล (เอ) ดังนั้นระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ในสเกลเอของพนักงานเมื่อใส่ปลั๊กอุดหูมีค่า 71 ซิเบล (เอ) ซึ่งเป็นระดับเสียงที่ปลอดภัย นอกจากนี้ควรดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)