กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล