1. พันโท นพ. ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย
(Chamnanni Rungprai)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(Phramongkutklao Hospital)
2 รศ.นพ. ชญานิน อ่างทอง
(Chayanin Angthong)

ม.ธรรมศาสตร์
(Thammasat University)
3. ศ.นพ.กมลพร แก้วพรสวรรค์
(Kamolporn Kaewpornsawan)

โรงพยาบาลศิริราช
Siriraj Hospital
4. รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
(Patarawan Woratanarat)

โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Ramathibodi Hospital)
5. นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
(Boonsin Tangtrakulwanich)

ม.สงขลานครินทร์
(Prince of Songkla University)
6. นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกุล
(Chaiwat Chuaychoosakoon)

ม.สงขลานครินทร์
(Prince of Songkla University)
7. ผศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย
(Pinkawas Kongmalai)

มศว.องครักษ์
(Srinakharinwirot University)
8. นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์
(Niti Prasathaporn)

โรงพยาบาลรามคำแหง
(Ramkhamhaeng Hospital)
9. นพ.ชาลี สุเมธวานิชย์
(Charlee Sumettavanich)

โรงพยาบาลเลิดสิน
(Lerdsin Hospital)
10. นพ.ศิวดล วงค์ศักดิ์
(Siwadol Wongsak)

โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Ramathibodi Hospital)
11. รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
(Aasis Unnanuntana)

โรงพยาบาลศิริราช
(Siriraj Hospital)
12. รศ.นพ.คณิตศ์ สนั่นพานิช
(Kanit Sananpanich)

ม.เชียงใหม่
(Chiang Mai University)
13. รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
(Wiwat Wajanavisit)

โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Ramathibodi Hospital)
14. พ.อ.ศ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
(Thawee Songpatanasilp)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(Phramongkutklao Hospital)
15. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
(Pongsak Yuktanandana)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(King Chulalongkorn Memorial Hospital)
16. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พิภพมงคล
(Vajarin Phiphobmongkol)

โรงพยาบาลตำรวจ
(Police General Hospital)
17. นายแพทย์ปิยะ เกียรติเสวี
(Piya Kiatisevi)

โรงพยาบาลเลิดสิน
(Lerdsin Hospital)
18. รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร
(Dumndensun Pruksakorn)

ม.เชียงใหม่
(Chiang Mai University)
19. นายแพทย์เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์
(Permsak Paholpak)

ม.ขอนแก่น
(Khon Kaen University)
20. น.ต.นพ.ธนัตถ์ วัลลีนุกุล
(Thanut Valleenukul)

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
(Bumrungrad International Hospital)
21. นพ.ดิเรก ตันติเกตุ
(Direk Tantigate)

โรงพยาบาลศิริราช
(Siriraj Hospital)
22. รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง
(Paphon Sa-ngasoongsong)

โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Ramathibodi Hospital)
23. นพ.ชิตวีร์ เจียมตน
(Chittawee Jiamton)

โรงพยาบาลเลิดสิน
(Lerdsin Hospital)
24. รศ.นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา
(Panya Luksanaphlcksa)
โรงพยาบาลศิริราช
(Siriraj Hospital)
25 รศ.นพ.สุรชัย แซ่จึง
(Surachai Sae-jung)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Khon Kaen University)
26 รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล
(Worawat Limthongkul)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(King Chulalongkorn Memorial Hospital)