กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ค่าอัตราส่วนซีรั่มแลคเตตต่อแอลบูมินในการคาดคะเนอัตราการตาย ในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงและช็อกจากการติดเชื้อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล