การใช้ค่าอัตราส่วนซีรั่มแลคเตตต่อแอลบูมินในการคาดคะเนอัตราการตาย ในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงและช็อกจากการติดเชื้อ

ผู้แต่ง

  • วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ พ.บ., กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทคัดย่อ

          ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (severe sepsis) และช็อกจากการติดเชื้อ(septic shock) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยและสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่สูงทั่วโลก มีหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และบางสิ่งใช้ทำนายความรุนแรงของโรค การศึกษานี้เป็นการศึกษาการใช้ค่าอัตราส่วนซีรั่มแลคเตตต่อแอลบูมิน (serum lactate albumin ratio) ในการคาดคะเนอัตราการตายในผู้ป่วยกลุ่มนี้

          วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนซีรัมแลคเตตต่อแอลบูมิน (serum lactate albumin ratio) กับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (severe sepsis) และช็อกจากการติดเชื้อ (septic shock) ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

          วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง โดยศึกษาในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (severe sepsis) และช็อกจากการติดเชื้อ (septic shock) จำนวน 75 ราย ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยเจาะเลือดดูค่าแลคเตตและแอลบูมินในวันแรกของการนอนโรงพยาบาล

          ผลการศึกษา: จากผู้ป่วย 75 ราย พบว่า การเพิ่มขึ้นของค่าอัตราส่วนซีรั่มแลคเตตต่อแอลบูมิน (serum lactate albumin ratio) มีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น โดยอัตราส่วนซีรั่มแลคเตตต่อแอลบูมิน (serum lactate albumin ratio) ที่ 0.91-1.20  มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 12.5 และอัตราส่วนซีรั่มแลคเตตต่อแอลบูมิน (serum lactate albumin ratio) ที่มากกว่า  1.20 ขึ้นไป มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 69.4

          สรุป: การเพิ่มขึ้นของค่าอัตราส่วนซีรั่มแลคเตตต่อแอลบูมิน(serum lactate albumin ratio) สามารถคาดคะเนอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย severe sepsis และ septic shock ได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. World Health Organization. (2016). Global health estimates 2015 summary table. Retrieved 7 Sep., 2019.

2. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.2561 –2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2561.

3. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference: definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovate therapies in sepsis. Crit Care Med. 1992; 20(6): 864-74.

4. Parillo JE. Pathogenic mechanisms of septic shock. N Engl J Med. 1993; 328: 1471-7. doi: 10.1056/NEJM199305203282008.

5. Gabrielli A, Layon AJ, Yu M. Sepsis and Septic Shock. In Civetta T, Kirby S. Manual of Critical Care. Lippincott Williams & Wilkins; 2012. 511-19.

6. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, et al. APACHE II: a severity of disease classification system. Critical care medicine. 1985; 13(10): 818-29.

7. Vincent JL, Moreno R, Takala J, et al. The SOFA (Sepsis related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis- Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 1996; 22(7): 707-10. doi: 10.1007/BF01709751.

8. Mikkelsen ME, Miltiades AN, Gaieski DF, et al. Serum lactate is associated with mortality in severe sepsis independent of Organ failure and shock. Crit Care Med. 2009; 37(5): 1670-7. doi: 10.1097/CCM.0b013e31819fcf68.

9. Villota EDD, Mosquera JM, Rubio JJ, et al. Association of a low serum albumin with infection and increased mortality in critically ill patients. Intensive Care Med. 1980; 7: 19-22. doi: 10.1007/BF01692917.

10. Goldwasser P, Feldman J. Association of serum albumin and mortality risk. J Clin Epidemiol. 1997; 50(6): 693-703. doi: 10.1016/s0895-4356(97)00015-2.

11. Magnussen B, Gradel KO, Jensen TG, et al. Association between hypoalbuminaemia and mortality in patients with community-acquired bacteraemia is primarily related to acute disorders. PLoS ONE. 2016; 11(9): e0160466. doi: 10.1371/journal.pone.0160466.

12. Rodelo JR, Rosa GDL, Valencia ML, et al. D-dimer is a significant prognostic factor in patients with suspected infection and sepsis. Am J Emerg Med. 2012; 30(9): 1991-9. doi: 10.1016/j.ajem.2012.04.033.

13. Wang B, Chen G, Cao Y, et al. Correlation of lactate/albumin ratio level to organ failure and mortality in severe sepsis and septic shock. J Crit Care. 2015; 30(2): 271-5. doi: 10.1016/j.jcrc.2014.10.030.

14. Choi SJ, HA EJ, Jhang WK, et al. Association between the lactate/albumin ratio and mortality in pediatric septic shock patients with underlying chronic disease: Retrospective pilot study. Minerva Pediatr. 2016. Online ahead of print.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29