ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

ทางสำนักงานวารสารฯ สนับสนุนให้บรรณารักษ์วิจัยจัดรายการวารสารนี้ให้อยู่ในรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดของตน นอกจากนี้ อาจเป็นที่น่าสังเกตว่าระบบเผยแพร่โอเพ่นซอร์สของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่ให้คณาจารย์ใช้กับวารสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (ดู Open Journal Systems)