ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

สำหรับบรรณาธิการ / ฝ่ายจัดการวารสาร (editors)

  1. มีหน้าที่ดูแล ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดของการตีพิมพ์ และรับรองคุณภาพของวารสาร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร และให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านและผู้นิพนธ์
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของผู้นิพนธ์ พิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร หรือถอดถอนผลงาน หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความ โดยคำนึงถึงความสำคัญของผลงานภายใต้ความเท่าเทียมกัน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
  3. หากมีข้อสงสัยในผลงาน ให้ติดต่อผู้นิพนธ์เพื่อขอคำชี้แจง หรือหลักฐานประกอบเพิ่มเติมทันที โดยติดต่อผ่านทางสำนักงานวารสารแพทย์ เขต 4-5 เบอร์ติดต่อ 034-240-069 หรืออีเมล journal.region45@gmail.com
  4. ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ด้วยโปรแกรมที่น่าเชื่อถือ และมีกระบวนการดำเนินการที่ชัดเจนในกรณีที่ตรวจพบ โดยจะต้องเป็นผู้ติดต่อผู้นิพนธ์เพื่อขอคำชี้แจงทันที
  5. ข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความจะถูกเก็บเป็นความลับ ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยเฉพาะการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ