เกี่ยวกับวารสาร

วารสารแพทย์เขต 4-5  เป็นวารสารของชมรมแพทย์เขต 4-5  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  ประจวบคีรีขันธ์ และเขตสุขภาพอื่นๆ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (2022): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2565
					ดู ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (2022): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-29

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

คำแนะนำในการตีพิมพ์วารสาร

ดูทุกฉบับ