วารสารแพทย์เขต 4-5  เป็นวารสารของชมรมแพทย์เขต 4-5  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  ประจวบคีรีขันธ์ และเขตสุขภาพอื่นๆ

Vol. 38 No. 4 (2019): October - December

Published: 2019-12-26

Contents

วารสาร แพทย์ เขต 4-5

The Model for Moving forward the Adolescent Health Network in Prevention and Solution against Adolescent Pregnancy, Ban Laem District, Phetchaburi

อมรเทพ บุตรกตัญญู, พ.บ., ส.ม., ประภาพร เมืองแก้ว,สด.

264-276

The Effectiveness of Preparation and Fall Prevention Programs in the Elderly

ธีรภัทร อัตวินิจตระการ พ.บ., ชวนนท์ อิ่มอาบ พ.บ., สม.ม.

288-298

The Development of Clinical Nursing Supervision Model for Prevention of Pressure Injury in Banpong Hospital

กิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น, พย.ม., กนกทอง จาตุรงคโชค,วท.ม., กฤตยา ตันติวรสกุล, พย.ม.

300-317

Surgical Reconstruction of Constricted Ear : A Case Report

จริยา โล่ห์สวัสดิ์กุล, ทพญ.

346-356.

View All Issues