วารสารแพทย์เขต 4-5  เป็นวารสารของชมรมแพทย์เขต 4-5  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  ประจวบคีรีขันธ์ และเขตสุขภาพอื่นๆ

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (2021): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 40 ฉบับ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-29

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการร่วมรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย โรงพยาบาลนครปฐม

ดารารัตน์ รัตนรักษ์ พ.บ., ปร.ด., รุจิรา เข็มเพชร พ.บ.,, อุษณีย์ พูลวิวัฒนกูล พ.บ.,, สิรีธร นิมิตวิไล พ.บ.,, อรอนงค์ เหล่าตระกูล ภ.ม.,, ปิยะวรรณ ศรีมณี ภ.ม.,
ดูเล่มทุกฉบับ