ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สำหรับผู้ตีพิมพ์ (authors)

1. ในงานวิจัยต้องรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ตามองค์ความรู้ที่สากลให้การยอมรับ ตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย โดยรายงานข้อมูลที่ไม่มีการบิดเบือนความจริง และข้อมูลต้องถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ในคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ซึ่งต้องมีการระบุรายละเอียดที่สำคัญอยางชัดเจน ได้แก่ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย เลขที่รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม (Ethics No.) รวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) และแหล่งทุนวิจัย

2. แสดงเอกสารผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม (Ethics Committees)

3. ลงนามหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของบทความและยินยอมให้ตีพิมพ์ และส่งเอกสารแสดงต่อสำนักงานวารสารฯ

4. งานวิจัยจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และต้องไม่มีการส่งตีพิมพ์ที่ทับซ้อนในขณะอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา หรือภายหลังการตอบรับตีพิมพ์จากทางวารสาร

4. เนื้อหาในรายงานจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มา ไม่ได้คัดลอกข้อมูลของผู้อื่นมาโดยไม่ได้อ้างอิง หรือเขียนโดยทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของตนเอง (plagiarism) ควรใส่ข้อมูลแหล่งที่มาในรายการอ้างอิงในส่วยท้ายบทความทุกครั้ง

5. ผู้นิพนธ์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการวิจัย จะเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบต่อข้อมูลของรายงานที่ตีพิมพ์สู่สาธารณะ

6. ต้องเพิ่ม เรื่องระบุ แหล่งเงินทุนสนับสนุน และ ผลประโยชน์ทับซ้อน หากมี

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารคำแนะนำด้านล่าง

คำแนะนำสำหรับผู้ตีพิมพ์

คู่มือรูปแบบการจัดหน้าวารสาร-นิพนธ์ต้นฉบับ

คู่มือรูปแบบการจัดหน้าวารสาร-บทความฟื้นวิชา

คู่มือรูปแบบการจัดหน้าวารสาร-รายงานผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง vancouver

หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของบทความและยินยอมให้ตีพิมพ์