ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้ตีพิมพ์

คู่มือรูปแบบการจัดหน้าวารสาร-นิพนธ์ต้นฉบับ

คู่มือรูปแบบการจัดหน้าวารสาร-บทความฟื้นวิชา

คู่มือรูปแบบการจัดหน้าวารสาร-รายงานผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง vancouver

หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของบทความและยินยอมให้ตีพิมพ์

ท่านสนใจส่งวารสารนี้หรือไม่? ทางสำนักงานวารสารฯ ขอแนะนำให้คุณดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารสำหรับนโยบายส่วนของวารสาร About the Journal ตลอดจนหลักเกณฑ์ของผู้เขียน Author Guidelines. ผู้เขียนต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนส่ง หรือหากลงทะเบียนแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบ log in และเริ่มกระบวนการห้าขั้นตอนได้