เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

        วารสารแพทย์ เขต 4-5 มีนโยบายเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของวารสาร ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  ประจวบคีรีขันธ์ และเขตสุขภาพอื่นๆ

 กระบวนการ Review

           บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้แก้ไข จะแจ้งผู้เขียนเพื่อรับไปพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมจนเป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้ารับการตีพิมพ์

ประเภทของบทความ

  • นิพนธ์ต้นฉบับ     (Original Article)
  • รายงานผู้ป่วย     (Case Report)
  • บทความฟื้นวิชา (Review Article)
  • ย่อเอกสาร         (Selected Abstracts)

 ภาษาที่รับตีพิมพ์

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

 กำหนดออก

วารสารตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม- กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

 ผู้ให้การสนับสนุน

          ชมรมแพทย์เขต 4-5

ประวัติ

          วารสารแพทย์เขต 4-5 เริ่มจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ติดต่อกันมาจนปัจจุบัน โดยชมรมแพทย์เขต 4-5