เกี่ยวกับวารสาร

เกี่ยวกับวารสาร

ประวัติวารสาร

       วารสารแพทย์ เขต 4-5 เริ่มจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ภายใต้ชื่อ “วารสารแพทย์เขต 7” โดยชมรมศัลยแพทย์เขต 7 และการผลักดันของนายแพทย์ ธนา เอียการนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทางศัลยแพทย์เป็นเยี่ยม และผ่านการบริหารโรงพยาบาลจังหวัดหลายแห่ง ท่านมีแนวคิดที่ว่า “แม้ศัลยแพทย์ ซึ่งประจำอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันดีก็ตาม หากแต่ได้กระจายอยู่ในที่ต่างกัน ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างกว้างขวางพอ สำหรับการบริการที่ดีเยี่ยม น่าที่จะได้มีการประสานงานซึ่งกันและกัน

     ต่อมาทางชมรมแพทย์เขต 7 ได้รวมตัวกันจัดประชุมวิชาการขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีพ.ศ. 2524 และได้ลงมติเปลี่ยนชื่อเป็น “ชมรมแพทย์เขต 7” เนื่องจากมีการเชิญแพทย์สาขาอื่นเข้าร่วมประชุมด้วย และด้วยเหตุดังกล่าวในปี พ.ศ. 2527 วารสารชมรมศัลยแพทย์เขต 7 จึงโอนไปอยู่ในความดูแลของชมรมแพทย่เขต 7 นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ทางโรงพยาบาลนครปฐม ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำวารสาร โดยมีบรรณาธิการคือ นายแพทย์สุนัย จันทร์ฉาย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

       วารสารแพทย์เขต 4-5  เป็นวารสารของชมรมแพทย์เขต 4-5  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิดเห็น เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางวิชาการด้านการแพทย์ เพื่อสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในวิทยาการแขนงวิชาต่างๆ โดยกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า และรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่แพทย์โรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

 

กระบวนการพิจารณาบทความ

       บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้แก้ไข จะแจ้งผู้เขียนเพื่อรับไปพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมจนเป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้ารับการตีพิมพ์

 

ประเภทของบทความ

นิพนธ์ต้นฉบับ    

รายงานผู้ป่วย  

บทความฟื้นวิชา

ย่อเอกสาร    

 

กำหนดออก

วารสารตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี        

ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม   

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน   

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม- กันยายน 

ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม   

 

เจ้าของวารสาร

ชมรมแพทย์ เขต 4-5