นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของวารสาร ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  ประจวบคีรีขันธ์ และเขตสุขภาพอื่นๆ

 กระบวนการ Review

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาชาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 2 ท่าน  double-blind review process

 แล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้แก้ไข จะแจ้งผู้เขียนเพื่อรับไปพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมจนเป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้ารับการตีพิมพ์

 ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 กำหนดออก

วารสารตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี

    ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 

    ฉบับที่ 2 เมษายน มิถุนายน

    ฉบับที่ 3 กรกฎาคม- กันยายน 

   ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

 ผู้ให้การสนับสนุน

ชมรมแพทย์เขต 4-5

ประวัติ

วารสารแพทย์เขต 4-5 เริ่มจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ติดต่อกันมาจนปัจจุบัน โดยชมรมแพทย์เขต 4-5