Information For Readers

สำหรับผู้ประเมินบทความ (reviewers)

1. ผู้ประเมินบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลงาน ที่ได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาในส่วนที่ตรงตามความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยการประเมินจะเน้นในแง่ของความสำคัญของบทความ ประโยชน์ที่ได้รับ ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาบทความ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดขณะที่ประเมินจะถือเป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยสู่สาธารณะ แก่บุคคลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องได้

2. พิจารณาประเมินผลงาน ภายใต้ความยุติธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่นำความคิดเห็นส่วนตัว ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนามาตัดสินผลงานของผู้อื่น แต่หากในกรณีที่มีเหตุให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ประเมินควรแจ้งทางบรรณาธิการและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น เพื่อความเหมาะสมและยุติธรรม

3. ให้คำแนะนำในการแก้ไขบทความ รวมถึงการอ้างอิงบทความอื่นๆ หรือ แนวทางเวชปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้นิพนธ์อาจจะไม่ได้อ้างถึง

4. ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และหากตรวจพบให้รายงานแก่บรรณาธิการวารสารทันที